Geodeta w procesie budowy domu jednorodzinnego

Firma Kargeo oferuje usługi geodezyjnej obsługi inwestycji. Podjęliśmy się  już kilku takich zleceń. Nadzorowanie budowy domu rodzinnego związane jest z koniecznością dopilnowania wielu kwestii, między innymi prac geodezyjnych. Pierwszym takim zleceniem była obsługa budowy domu jednorodzinnego zlokalizowanego w gminie Paradyż.

Na samym początku wykonaliśmy dla zamawiającego mapę do celów projektowych – mapa ta została przyjęta oraz zaewidencjonowana przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Geodeta podczas swojej pracy zaznacza na mapie między innymi granice działek oraz użytków gruntowych. Wykonuje pomiar geodezyjny szczegółów terenowych aby wykazać na mapie istniejące zagospodarowanie terenu na działce oraz w jej otoczeniu. Mapa do celów projektowych musi być aktualna na etapie projektowania. Gotową mapę przekazaliśmy zamawiającemu oraz architektowi, aby na jej podstawie mógł sporządzić plan zagospodarowania terenu działki.

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor zgłosił się do nas abyśmy wykonali wytyczenie budynku w terenie.  Wytyczenie obiektu budowlanego jest  kolejnym etapem procesu inwestycyjnego. Polega na wyznaczeniu w terenie zaprojektowanych obiektów (charakterystycznych punktów obiektu). Podczas wykonywania tego zlecenia wyznaczono osie ścian projektowanego budynku i zestabilizowano je palikami drewnianymi. Wykonaliśmy również przeniesienie osi obiektu na ławy ciesielskie.  Wytyczenie budynku  potwierdzono wpisem w dzienniku budowy oraz sporządzeniem szkicu tyczenia. Inwestor był zadowolony z dokładności, kompleksowości i terminowości wykonania robót, oraz prosił o nadzorowanie i wykonywanie kolejnych etapów inwestycji.