Usługi

Pełny zakres oferowanych usług

Podziały nieruchomości– ma na celu wyodrębnienie z jednej działki ewidencyjnej dwóch lub większej ilości działek ewidencyjnych. Wynikiem jest mapa podziału nieruchomości oraz ujawnienie nowopowstałych działek w ewidencji gruntów. Po podziale geodezyjnym zwykle następuje przeniesienie prawa własności na inny podmiot.

Wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Wznowienie znaków granicznych  – następuje jeżeli podczas wcześniejszych prac geodezyjnych na obiekcie (np. scalenia gruntów) punkty graniczne działki zostały zastabilizowane w sposób trwały lecz uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Wyznaczenie punktów granicznych – następuje jeżeli punkty graniczne działki nigdy nie były stabilizowane w sposób trwały, a w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym znajdują się dane pozwalające na ich odtworzenie w terenie (wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków).

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – następuje w związku z brakiem jednoznacznych danych dotyczących położenia punktów granicznych działek ewidencyjnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, przebieg granic przedmiotowych działek z nieruchomościami sąsiednimi zostaje ustalony z zainteresowanymi stronami na gruncie.

Rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości – zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17 maja 1989 r. rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Odbywa się ono w trybie administracyjnym lub sądowym.

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych – mapa sytuacyjno-wysokościowa niezbędna do zaprojektowania obiektu budowlanego oraz wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Na jej podstawie projektant/architekt sporządza plan zagospodarowania działki lub terenu.

Wytyczenia obiektów budowlanych

Wytyczenie obiektu budowlanego – kolejny etap procesu inwestycyjnego po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, polega na wyznaczeniu w terenie zaprojektowanych obiektów (charakterystycznych punktów obiektu) oraz ewentualne przeniesienie osi obiektu na ławy ciesielskie, wytyczenie potwierdzone jest wpisem w dzienniku budowy oraz sporządzeniem szkicu tyczenia.

Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

wytyczenie głównych osi obiektów budowlanych oraz pomiary kontrolne – szczegółowe wyznaczenie w terenie zaprojektowanych obiektów wraz z pomiarami kontrolnymi potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz sporządzeniem szkiców dokumentacyjnych oraz szkiców tyczenia.

obsługa budowy i montażu – jest to zespół czynności geodezyjnych, które mają pomóc w zrealizowaniu konstrukcji zgodnie z projektem a w konsekwencji z kształtem geometrycznym i określoną dokładnością np. tyczenie słupów stalowych na fundamencie.

badanie pionowości obiektów budowlanych – pomiary pionowości budowli wieżowych prowadzone są w celu wykrycia odchylenia od pionowego i prostoliniowego położenia osi budowli.

badanie przemieszczeń i odkształceń obiektu lub jego części – dla obiektów które ze względu na osiadanie lub niestabilność podłoża takich pomiarów wymagają.

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego – następuje po wybudowaniu obiektu, polega na pomiarze określonych elementów obiektu celem aktualizacji baz danych Starostwa Powiatowego (bazy danych ewidencji gruntów i budynków, bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu), jest niezbędna do odbioru końcowego obiektu i oddania go do użytkowania.

Pomiary w celu ustalenia powierzchni zasiewów i upraw rolnych do wniosków o dopłaty z ARiMR

Będzie to usługa specjalnie dedykowana do rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolnych. W ramach zintegrowanego systemu kontroli jednym z rodzajów kontroli, z którymi bardzo często spotykają się rolnicy, jest kontrola przeprowadzana bezpośrednio w gospodarstwie tzw. kontrola na miejscu lub wizytacja w miejscu realizacji operacji. Kontrole na miejscu przeprowadza się w celu sprawdzenia i weryfikacji faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenia zgodności danych i informacji zawartych we wnioskach pomocowych ze stanem faktycznym.Kontrole na miejscu w ramach płatności bezpośrednich są realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub przez jednostki działające na jej zlecenie. Od rzetelności i poprawności danych wpisanych do wniosku o dopłatę zależy pozytywne rozpatrzenie wniosku i wypłata dopłaty (bez korekt finansowych). Wykonana usługa pozwala z precyzyjną dokładnością określić pole powierzchni upraw rolnych, dzięki czemu rolnicy nie będą obawiać się nieprawidłowości wynikających z kontroli terenowych ARiMR. Dodatkowo, w trakcie pomiarów, ocenić możemy ewentualne niezgodności co do przebiegu granic (np. woranie się sąsiada na naszą działkę).

Inwentaryzacja zieleni na potrzeby projektów architektury, architektury krajobrazu, dróg, gospodarki drzewostanem.

Będzie to usługa innowacyjna na obszarze objętym LSR LGD U Źródeł. Świadczenie usługi umożliwi zakup m.in. oprogramowania ARBOMAP. Inwentaryzacja zieleni jest konieczna w realizacji bardzo wielu inwestycji (ocena wpływu inwestycji na środowisko). Inwentaryzacja wskazuje rozmieszczenie drzew w terenie. mając odpowiednie urządzenia oraz program komputerowy będę w stanie określić bardzo precyzyjnie rozmieszczenie całej szaty roślinnej na danej nieruchomości. w ten sposób mogę też wykonywać zlecenia (na zasadzie podwykonawstwa) dla firm projektowych.